Standpunten

Zoeken

Arbeidsmarkt

We willen dat selectiecriteria het aantrekkelijk maken voor lokale ondernemers om in te schrijven op aanbestedingen van de gemeente. De gemeente biedt zelf voldoende stageplekken binnen de eigen organisatie. De jobhunters van de gemeente helpen in de regio de banen zodanig in te richten dat ze goed uitgevoerd kunnen worden door mensen met een arbeidsbeperking.

Lees verder

Bestuur/ Overheid

De gemeente zorgt ervoor dat al haar dienstverlening ook toegankelijk is voor niet-digivaardige mensen en communiceert (formulieren en gemeentelijke websites) in voor iedereen begrijpelijk taal. Burgerinitiatieven krijgen kansen. Daarvoor willen we een ‘luistercommissie’ instellen die initiatiefnemers ‘op weg’ helpt bij het indienen van hun initiatief.

Lees verder

Duurzaam

Best wordt zo spoedig mogelijk energieneutraal en afvalloos. Daarvoor stellen we concrete en realistische doelen ten aanzien van de verduurzaming van woningen, bedrijven(terreinen), (overheids)gebouwen en onderwijs- en zorginstellingen. Ook zullen binnen 10 jaar alle sociale woningen goed geïsoleerd zijn.

Lees verder

Jongeren

Mee kunnen en mogen doen is de norm! De stichting Leergeld ondersteunt kinderen en gezinnen, die op eigen financiële kracht onvoldoende middelen hebben om mee te doen op school en met sport. Wij willen voor jongeren op vernieuwende manieren helpen om hun schulden in onder te brengen en betaalregelingen met schuldeisers en jongeren te treffen. Maar de verantwoordelijkheid blijft bij de jongeren. Jongeren krijgen begeleiding en training in financiën. Hiermee wordt de jongere weer perspectief geboden om te kunnen werken aan zijn of haar toekomst.

Lees verder

Natuur en Recreatie

Intensieve veehouderij is een vorm van industrie. Grootschalige veehouderijen horen daarom niet thuis in landelijke gebieden. De gemeente verplicht bedrijven ook om stallen en dierverblijven brandveilig te maken. De PvdA wil dat de natuur en het landschap ‘beleefbaar’ is voor verschillende doelgroepen zoals wandelaars, fietsers, minder validen, ruiters en sporters.

Lees verder

Onderwijs

De PvdA Best wil armoede bestrijden. Hoogste prioriteit ligt bij uitsluitende werking van armoede bij kinderen te voorkomen. Kinderen met een taalachterstand worden tijdig doorverwezen naar kwalitatief goede Vroeg- en Voorschoolse Educatie en vroegtijdig school verlaten wordt verder teruggedrongen.

Lees verder

Samenleving voor iedereen

De PvdA schaart zich achter het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een beperking (New York, 2006) en stelt een actieplan (‘Best Inclusief’) op in samenwerking met het Gehandicapten Platform, om binnen 4 jaar van Best een inclusieve gemeenschap te maken. Wijken, openbare ruimte en gebouwen, scholen, sportvoorzieningen, winkels, kantoren en openbaar vervoer worden zo ingericht dat ze toegankelijk zijn voor mensen met een beperking.

Lees verder

Sociale Zekerheid

Armoede zorgt al snel voor uitsluiting. Dat geldt voor kinderen en volwassenen. Daarom zetten we daar stevig op in. Er komt een armoedecoördinator die alle signalen of vragen over armoede behandelt. Verder wil de PvdA dat Best doorgaat experimenteren met overname van schulden en in contact treedt met schuldeisers over sanering.

Lees verder

Sport en Cultuur

Wij willen dat de gemeente zich aansluit bij het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds, zodat kinderen uit gezinnen waar weinig geld is lessen op kunst en cultuurgebied kunnen volgen en kunnen sporten. Het buitenbad ‘De Dolfijn’ blijft open.

Lees verder

Toekomst

Best is een gezonde gemeente met een gezonde financiële basis. We vinden een fusie met een andere gemeente op dit moment daarom niet aan de orde. Maar de PvdA Best is niet uit principe tegen fuseren met omliggende gemeenten van vergelijkbare omvang en financiële positie. Een fusie met Eindhoven is, door de schaalverschillen, niet in het belang van Best.

Lees verder

Vliegveld Eindhoven

De aantrekkelijkheid van de regio voor wonen, werken en recreëren mag door de aanwezigheid van het vliegveld niet verder worden aangetast en de nadelige effecten van geluid, luchtvervuiling en verkeer op leefbaarheid, gezondheid en klimaat mogen na 2019 niet verder toenemen. Er komen geen geplande landingen meer na 23.00 uur, geen geplande starts voor 07.00 uur en in het weekend niet voor 08.00 uur. De groei van het aantal vliegbewegingen boven 43.000 mag alleen door stillere (minder geluid) en schonere (minder uitstoot) vliegtuigen in te zetten.

Lees verder

Woningbouw

De PvdA Best zet zich bij nieuwbouwprojecten maximaal in voor betaalbare huur- en/of koopwoningen, met name ook voor kleinere, ééngezinswoningen of ‘Tiny Houses’ en we zijn tegen de verkoop van sociale woningen.

Lees verder

Zorg

Wij zetten ons in voor buurthuizen, brede scholen en gezondheidscentra omdat deze een centrale functie hebben voor zorg en welzijn in een wijk. Goede verspreiding over het dorp is noodzakelijk. Bestwijzer is een laagdrempelig, één-loket concept en dient behouden te blijven.

Lees verder