Door op 23 oktober 2013

Vragen naar aanleiding diverse alarmerende berichten over de financiële situatie bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)

De afgelopen dagen (dinsdag 15, woensdag 16 en donderdag 17 oktober 2013) verschenen diverse berichten in het Eindhovens Dagblad, dat de nieuwe Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) afstevent op een omvangrijk begrotingstekort. Het tekort en de omvang daarvan wordt door de directeur van de dienst, de heer Hendrik Noppen, bevestigd en voor 2013 (nu al) geraamd op circa 1.500.000,- euro.

Naar aanleiding van deze recente berichtgeving ten aanzien van het verwachte omvangrijke verlies waarvoor de 21 deelnemende gemeenten (waaronder Best) en de provincie op enig moment de rekening gepresenteerd kunnen krijgen, de volgende vragen.

1)      Is de gemeente Best door de ODZOB op bestuurlijk niveau tijdig geïnformeerd over hetgeen in de media geschreven staat ten aanzien van de te verwachten verliezen. Wanneer en door wie is dat gebeurd?

2)      Heeft de gemeente Best zelf het initiatief genomen om contact op te nemen met de ODZOB of collega gemeenten om de geraamde omvangrijke verliezen te bespreken evenals de mogelijkheden om het tij nog te keren? Wanneer is dit gebeurd en wat zijn de uitkomsten van dit initiatief?

3)      Kan de gemeente Best een gedetailleerd overzicht geven van het huidige takenpakket, dat thans bij de ODZOB wordt afgenomen en dat vergelijken met a) het takenpakket, dat voorheen bij de SRE werd afgenomen en b) het takenpakket, dat bij deelname/oprichting van de ODZOB is overeengekomen? Wilt u in deze vergelijking zowel personele inzet (uren) als financiële middelen (euro’s) beschouwen.

4)      Bent u van mening dat als uit de gevraagde vergelijking (vraag 3) blijkt dat de gemeente Best behoort tot één van de gemeenten die minder diensten afneemt van de ODZOB dan vooraf afgesproken, de gemeente Best daarmee (in)direct bijdraagt aan het ontstaan van het genoemde tekort?

5)      Op eerdere schriftelijke vragen van de PvdA-fractie (2 juli 2013) antwoorde uw college schriftelijk (brief d.d. 24 juli 2013), dat “de taken en werkzaamheden die aan de ODZOB zijn overgedragen middels het werkprogramma door de begroting worden gedekt”. Geldt dit eveneens voor het verlies, dat de ODZOB thans maakt? Houdt de gemeente Best rekening met een financiële bijdrage om de tekorten bij de ODZOB aan te vullen? Als dat zo is, met welk bedrag wordt rekening gehouden (orde van grootte) en op welke wijze vindt de financiering daarvan dan plaats?

6)      Is de wethouder of het college van de gemeente Best bereid om over de gang van zaken tot nu toe, het beschreven en omvangrijke tekort bij de ODZOB (geraamd op 1.500.000,- euro) en het beoogde vervolgtraject in relatie tot de betrokkenheid van de gemeente Best in de raad of de commissie wonen en ruimte een gedetailleerde uiteenzetting te geven?

 

PvdA-fractie Best

Rob Vader