Door op 2 oktober 2013

Vol gas tegengas

Het kan u bijna niet ontgaan zijn, maar er zit misschien wel schaliegas in de Brabantse bodem. In Boxtel en Haaren worden mogelijk proefboringen opgestart om de aanwezigheid van dit gas aan te tonen en om in de praktijk te onderzoeken hoe het gas het beste te winnen is. De mogelijkheid van het doen van proefboringen is na het verschijnen van een onafhankelijk onderzoek in opdracht van minister Henk Kamp een stap dichterbij gekomen. Het wachten is nu op de bevindingen van een commissie van deskundigen die kritisch naar het rapport gaat kijken. De geplande boringen zijn niet goedkoop en kosten naar schatting 10 tot 20 miljoen euro per stuk en duren ongeveer 4 jaar. U weet wel hoe dat gaat met schattingen.

Het gas waarover we het hebben, is echter niet eenvoudig te winnen. Het moet met behulp van een mengsel van (heel) veel chemicaliën, zand en water uit de bodem “losgeweekt” worden door het opvoeren van de druk net zo lang totdat het schaliegesteente (kleisteen) uiteindelijk barst.  Vervolgens wordt een mix van water en chemicaliën weer opgepompt. Deze mix neemt verder aardmetalen en van nature aanwezige radioactieve elementen op uit de ondergrond en moet daarom als chemisch afval verwerkt worden. Een deel van de chemicaliën en vloeistoffen blijft in het schaliegesteente achter. Bovendien komt bij de winning van schaliegas het broeikasgas methaan vrij. Het schaliegas, als het er zit tenminste, kan door de scheuren naar de boorput stromen.

In het buitenland is met deze destructieve methode van schaliegaswinning al ervaring opgedaan. En die ervaring is niet altijd onverdeeld gunstig. Wie kwistig met chemicaliën strooit, loopt het risico om te morsen. En wat bij Boxtel en Haaren in de bodem en het grondwater terecht kan komen of achterblijft, zal daar niet voor eeuwig blijven. Hoe onafhankelijk is het uitgevoerde onderzoek eigenlijk? Wie kan hierop een betrouwbaar antwoord geven? Veel vragen blijven onbeantwoord en risico’s zijn nooit volledig uit te bannen. Maar, dat kan nergens mee is dan het antwoord. Een klassieke dooddoener natuurlijk.

Het CDA en de PvdA vinden dit thema ook voor Best zo belangrijk, dat ze een meerderheid van de gemeenteraad wisten te overtuigen van de genoemde risico’s. Eerst maar eens een echt onafhankelijk deskundigenonderzoek. Bijna alle fracties steunden de ingediende motie. Alleen de VVD en Gemeentebelangen Best stemden tegen.

De opstellers van de motie wijzen er op, dat de kans op een ongeluk niet verward mag worden met de daaruit voortkomende risico’s. De kans op een ongeluk bij het winnen van schaliegas is wellicht beperkt. Maar, als dat onverhoopt toch gebeurt, zijn de gevolgen waarschijnlijk enorm. Hoe zit het met onze kwetsbare drinkwaterwinning en waar blijven (later) de chemicaliën die niet meer met het gas naar boven komen? Waarom willen we deze risico’s toch nemen? Er zijn immers veel veiligere, betere en natuurvriendelijkere vormen van energiewinning. Best neemt daarin al het voortouw. Welkom bij de Coöperatie Best Duurzaam in oprichting. De gemeente ontplooit samen met particulieren allerhande initiatieven om Best duurzaam en energieneutraal te maken. Hulde! Laten we onze energie en financiële middelen daarin steken. Dat is wel een echte en veilige stap voorwaarts. Het gas raakt op, het schaliegas ook en bijna alle steenkoolmijnen zijn al gesloten. De slimste regio van de wereld kijkt in plaats van achteruit vooruit en veel verder dan haar neus lang is.

De opstellers van de motie houden daarom vinger aan de pols en zullen wanneer daartoe aanleiding is het college telkens vragen om er alles aan te doen om de winning van schaliegas in Best te voorkomen zolang niet onomstotelijk vaststaat, dat dit veilig kan. Er zijn zoveel betere alternatieven dan schaliegas!

Daarom vol gas tegengas.