20 september 2013

PvdA Best steunt motie uitstel beslissing JSF

De aanschaf van de JSF roept binnen de PvdA veel vraagtekens en weerstand op, ook binnen de Bestse afdeling. Tijdens de landelijke Politieke Ledenvergadering zaterdag 21 september wordt een motie ingediend waarin de PvdA-fractie opgeroepen wordt om de beslissing uit te stellen totdat alle onzekerheden weggehaald zijn. En tevens om eerst alle eerder aangenomen moties over de JSF uit te voeren.

Na uitvoerige discussie heeft de PvdA Best besloten om deze motie te steunen. De volledige tekst:

Motie: Vervanging F-16

 

De Politieke Ledenraad van de Partij van de Arbeid, bijeen op zaterdag 21 september te Zwolle.

 

Overwegende dat:

 • de motie van het PvdA Congres van 15 maart 2009, waarin staat dat voor een besluit inzake vervanging F-16 duidelijkheid moet zijn over kosten, eigenschappen kandidaten, geluid, check Natuurbeschermingswet, economische effecten en mogelijke besparingen bij keuze alternatieve kandidaat, niet is uitgevoerd;
 • de door de Tweede Kamer aangenomen motie Hamer van 23 april 2009 niet geheel is uitgevoerd
 • de PvdA in juli 2012 de regering heeft opgeroepen alle noodzakelijke maatregelen te treffen om uit het  uit het JSF project te stappen en dit ook heeft uitgedragen tijdens de Tweede Kamer-verkiezingen in 2012;
 • er in het verkiezingsprogramma van de PvdA staat dat verlenging van de levensduur van de F16 de voorkeur heeft, als ook dat er geen voorkeur bestaat voor vervanging door de JSF;
 • er in het huidige regeerakkoord geen sprake is van een voorkeur voor de JSF;
 • de JSF in elf jaar tijd ruim twee keer zo duur is geworden;
 • hierdoor nog maar maximaal 35 toestellen (excl. 2 testtoestellen) aangeschaft kunnen worden;
 • de JSF slechts voor 40- 50 % is getest en niemand kan garanderen of het toestel aan de verwachtingen kan voldoen;
 • verschillende landen, waaronder Canada, Australië, Italië en de VS, het aantal te bestellen JSF vliegtuigen hebben teruggebracht en/of hebben vertraagd en Zuid Korea deze zelfs geannuleerd heeft i.v.m. oplopende kosten en voortdurende technische problemen;
 • er langzaam maar zeker toegewerkt wordt naar Europese samenwerking;
 • uit de meest recente geluidscijfers uit de VS blijkt dat de JSF ruim 4x meer geluid produceert dan de F16 en dat de gevolgen hiervan voor de geluidscontouren, geluidsisolatie woningen en leefbaarheid rond beide vliegbases niet zijn meegenomen;
 • de uitgevoerde vergelijking tussen de JSF en de Saab Gripen onvolledig en onvergelijkbaar is omdat bij de JSF alle informatie is meegewogen (incl. niet openbare informatie i.v.m. concurrentiegevoeligheid, fabricagegegevens etc.) en bij de Saab Gripen alleen is uitgegaan van openbare documenten, terwijl Saab wel heeft aangeboden niet openbare informatie te willen delen.
 • er feitelijk door het Kabinet pas overgegaan wordt tot aankoop in 2015.

 

Verzoekt de Tweede Kamer-fractie:

 • om voorafgaand aan besluitvorming in de fractie invulling te geven aan de eerder genoemde moties door:

A) onafhankelijk onderzoek te doen naar geluidsproductie van de JSF en de gevolgen die dit heeft voor de geluidscontouren en de omgeving;

B) volledige beoordeling inclusief alle kosten tussen de JSF en de Saab Gripen,  ook op basis van niet openbare en geactualiseerde informatie;

C) uitvoering van de ADC toets conform de Natuurbeschermingswet;

D) inzicht in de te verwachten economische effecten (incidenteel en structureel).

 • het kabinet op te roepen om het besluit tot de aankoop uit te stellen tot het feitelijke jaar van aankoop (2015), zodat de vragen onder punt 1 van het dictum op een degelijke manier onderzocht en beantwoord kunnen worden.

 

En gaat over tot de orde van de dag.