Door Rob Vader op 16 september 2013

Ark van Noah verdient eerlijke kans

Hoe serieus neem je als college van Burgemeester en Wethouders de Bestse gemeenteraad? En hoe serieus ga je als college om met de plannen van enthousiaste inwoners? Dat vragen wij ons af bij het langslepende verhaal rondom de stichting Ark van Noah.

Vrijwilligers van ‘De Ark’ bezoeken ernstig demente ouderen in verpleeginstellingen in Brabant. Ze rijden daarheen met een grote bus vol huis- en boerderijdieren. Al vele jaren probeert de stichting haar activiteiten uit te breiden. Het idee is om grond aan de Aarleseweg in gebruik te nemen voor de dieren. Bij de woning tegenover dat perceel, waar een van de drijvende krachten van De Ark woont, wil men met eigen geld een ontmoetingsruimte voor de ouderen realiseren. Op die manier kunnen de ouderen bij De Ark op bezoek komen en kan het activiteitenaanbod uitgebreid worden.

De gewenste grond aan de Aarleseweg is van de gemeente. In februari verzocht een grote meerderheid van de gemeenteraad het college om – opnieuw – met De Ark in gesprek te gaan over de uitbreidingsplannen. De raad gaf daarbij aan dat ze De Ark als een waardevolle vorm van dagbesteding ziet voor mensen met dementie. Letterlijk luidde het verzoek aan het college “om in samenspraak met de stichting de consequenties van huur, erfpacht dan wel koop van de gronden door de Ark van Noah te onderzoeken plus de daarbij behorende voorwaarden en regelgeving”. Een heldere opdracht, nietwaar? En toch liep het anders. Want eind maart kreeg De Ark van het college het bericht dat er geen sprake kon zijn van koop van de grond. Dat was het dan.

Was er met De Ark gesproken? Nee, op geen enkel moment. De gemeente had de stichting alleen gevraagd om een bedrijfsplan aan te leveren. En op basis van dat plan was de beslissing genomen. Kwamen in dat besluit ook de mogelijkheden huur of erfpacht aan de orde? Nee, daar werd met geen woord over gerept. Het college had zich alleen over de meest vergaande optie gebogen: het kopen van grond.

Wat is het buitengewoon teleurstellend dat op deze manier met inwoners gecommuniceerd wordt. Of beter: níet gecommuniceerd wordt. Daarnaast vinden we dat het verzoek van de gemeenteraad volstrekt onvolledig opgepakt is. Er is niets ‘in samenspraak’ gegaan en niet alle gevraagde opties zijn bekeken.

Naar aanleiding van het collegebesluit hebben de fracties van PvdA, D66 en Best Open schriftelijke vragen gesteld. De antwoorden van het college stelden opnieuw zeer teleur en ze verbaasden ons ook. Het college gaat er namelijk vanuit dat de doelgroep van De Ark ook in de toekomst altijd naar verpleeginstellingen blijft gaan. En daarom niet onder de verantwoordelijkheid van de gemeente valt. Dat is opmerkelijk. Het is immers algemeen bekend dat het overheidsbeleid mikt op mensen zo lang mogelijk thuis laten wonen, met steeds meer mantelzorg. Ook bij dementie zal de drempel naar een opname hoger en hoger worden. Het gevolg is dat deze mensen via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) wél onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten zullen vallen. Dus is het zaak om voor deze groep goede en passende dagopvang te gaan regelen. Niet alleen voor de demente ouderen zelf, maar ook ter ontlasting van hun mantelzorgers.

In een uiterste poging willen wij dit onderwerp in de raadsvergadering van 2 september nogmaals op de agenda zetten. Doel is om een krachtig signaal aan het college af te geven: neem de raad serieus, geef De Ark een eerlijke kans en speel nú in op een toekomst die sneller daar is dan je denkt.

José van der Waerden, raadslid D66

Rob Vader, raadslid PvdA

Leo Bisschops, raadslid Best Open

Rob Vader

Rob Vader

Wie ben ik Geboren in Vlissingen heb ik Technische Natuurkunde gestudeerd in Eindhoven, gevolgd door een periode van 10 jaar als natuurkunde docent HAVO/VWO. Na deze jaren maakte ik de overstap naar Philips. Eerst in trainingen in ICT binnen Philips, later naar Philips Healthcare. Daar werkte ik tot 2013 als project manager en programma manager

Meer over Rob Vader