15 november 2015

Als het in de begroting alleen om geld zou gaan, dan zijn we pas arm

Maandagavond 9 november 2015
Begrotingsbehandeling gemeente Best

Rimbaud Lapperre
Fractievoorzitter PvdA-Best

Als het in de begroting alleen om geld zou gaan, dan zijn we pas arm

Geachte voorzitter, collega raadsleden en belangstellenden op de publieke tribune,
Vanavond hebben we het over de begroting van de gemeente Best. Daarin ging dit jaar bijna 83 miljoen euro om. Dat is ruim 1,5 miljoen euro per week. De uitgave van ons huishoudboekje kent kleine posten zoals de jeugdraad, maar ook grote posten zoals de grondexploitatie en de uitkeringen. En dat geld kunnen we echt maar één keer uitgeven. Dat vraagt om het maken van weloverwogen keuzes en een groot verantwoordelijkheidsgevoel. In de begroting gaat het natuurlijk om veel meer dan alleen geld. Werkgelegenheid, maatschappelijke ontwikkeling, gezondheid, jeugd, onderwijs, zorg en opvang van diegene die op de vlucht zijn en in Best tijdelijk een veilige plek vinden. Precies zoals in de toepasselijke songtekst van Claudia de Breij: “Als de oorlog komt, en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou?”. Ja, als het alleen om cijfers en om geld zou gaan, dan zijn we pas arm.
Voorzitter, met de wethouder financiën hebben we een kundig schatkistbeheerder in ons midden. Geld is er natuurlijk om uit te geven en Best in 2016 weer wat beter en mooier te maken dan in 2015. Tegelijkertijd past voorzichtigheid. De middelen zijn beperkt, kunnen maar één keer uitgegeven worden en het is onverminderd wachten op betere economische tijden. Dit financiële evenwicht en de bijbehorende uitgaven en inkomsten zijn bij de wethouder in goede handen.
De PvdA gaat het ook, en misschien wel vooral, om de sociale werkelijkheid achter deze inkomsten en uitgaven. Graag neem ik u in vogelvlucht mee langs een 6-tal thema’s dat ons in Best na aan het hart ligt.
1. Sociale woningbouw
Onze partij vindt het belangrijk, dat ook diegene met een kleine beurs en soms zelfs een zeer kleine beurs volwaardig kunnen meedoen in de samenleving. Prettig en betaalbaar wonen is daarbij een basisbehoefte. De gemeente Best heeft sociale woningbouw al in het vizier. Prima voorzitter, maar de PvdA denkt en hoopt dat er nog een schepje bovenop kan en moet. Daarom het specifieke verzoek aan wethouder Van Schuppen of hij wil kijken en inventariseren wat de mogelijkheden zijn om een extra impuls te geven aan het realiseren van zowel grondgebonden als niet-grondgebonden sociale woningbouw. Een goed onderzoek naar de woonbehoeften is essentieel. Er is veel veranderd de afgelopen jaren en we moeten onze plannen herijken. Wellicht dat specifiek voor dit doel nog eens goed naar de grondprijzen gekeken kan worden. Want, als het alleen om geld gaat, dan zijn we pas arm!
2. Duurzaam
De komende jaren staat in Best een omvangrijk aantal bouwplannen (inbreiding en uitbreiding) op de uitvoeringskalender. Willen we in 2030 werkelijk afvalloos en energieneutraal zijn (na 4 weken deelname aan de Bestse energie-battle realiseer ik me inmiddels hoe immens groot die opgave is) dan hopen wij, dat wethouder Van Schuppen alles in het werk stelt om nieuwbouwprojecten duurzaam te realiseren ook als daar formeel geen afspraken over te maken zijn. Overigens snijdt het mes dan aan 2 kanten en kunnen de maandlasten op deze manier laag blijven. Sociale woningbouw en duurzaamheid versterken elkaar daarmee. Kan de wethouder duidelijk maken hoe hij duurzaamheid laat meetellen in toekomstige bouwplannen?

3. Transitie
Letterlijk en figuurlijk een duur woord voor verandering. In de praktijk ook een synoniem voor bezuinigen. Het Rijk hevelt taken over naar de gemeenten, maar niet het daarbij behorende volledige budget. Als er op dit punt een tekort is of dreigt, dan kan en mag dit niet ten koste gaan van de noodzakelijk zorg. En dat gebeurt op dit moment ook niet. Maar daarvoor moeten wel alle zeilen bijgezet worden. De wind waait werkelijk uit alle hoeken. De PvdA wil wethouder Van Drunen daarom vragen om tenminste 5 vingers aan de pols te houden en er voor te zorgen, dat niemand die zorg nodig heeft, buiten de boot valt. Eerst de broodnodige zorg en dan de centen. Het kan niet zo zijn dat er aan het eind van geld nog zorgbehoevenden in de kou staan. We hopen dat de wethouder dit vanavond kan bevestigen.

4. Werk, inkomen en uitkeringen
Voorzitter, niet alleen betaalbare huisvesting is een eerste levensbehoefte. Dat geldt ook voor werk. Wie werkt verdient zijn eigen geld, kan dat zelf uitgeven, doet mee in de samenleving en is meestal gelukkiger. In Best krijgen op dit moment, om verschillende redenen, 487 mensen een uitkering. Het is ons wat waard om dit aantal niet verder te laten stijgen. Deze trend moeten we ombuigen in neerwaartse lijn. De jobhunter vervult daarbij een cruciale taak. In 2015 heeft de jobhunter 63 uitkeringsgerechtigden ondersteund en 23 personen volledig of gedeeltelijk aan werk geholpen. Dat is drievoudige winst: 23 personen weer aan het werk, substantieel minder uitkeringspremies en het salaris van de jobhunter verdient zichzelf terug. De PvdA stelt daarom voor om te bekijken of er in de loop van 2016 aanleiding is om een 2e jobhunter aan te stellen om de trend van ieder jaar maar weer meer uitkeringen echt om te buigen. Daartoe dienen wij hierbij een motie in.

5. Culturele Hotspot
Als één dossier ons de afgelopen tijd en ook in 2016 nog zal bezighouden, dan is dat de realisatie van de Culturele Hotspot. Op dit punt vaart de PvdA ook de komende tijd dezelfde koers als voorheen. Er zijn voldoende leerlingen, er is een overvloed aan muziekinstrumenten, kundige docenten, een geschikt pand in het centrum, meerdere gegadigden om invulling te geven aan de gewenste reuring en er is daarvoor subsidie beschikbaar. En dat alles onder toeziend oog van de wethouder financiën die wij weliswaar met een lastige opdracht op pad gestuurd hebben, maar die daarin uitstekend is geslaagd. Laat de trommels luid roffelen en het klaroengeschal spoedig klinken. Bij de eerste voorstelling van “BressBand BOB”, reuring in overvloed kan ik u verzekeren, zit de voltallige raad hopelijk op de muzikale tribune in het voormalige Rabobankgebouw.

6. Hoofdstraat
Voorzitter, de Hoofdstraat wordt prachtig. Een uitgekiend ontwerp met mooie bestrating, veel groen, doordacht straatmeubilair en diverse waterpartijen. Een ruimte om vooral te verblijven, te winkelen en te genieten. Het wordt nog mooier dan we gehoopt en misschien wel verwacht hadden. Onze partij stond en staat voor een verkeersluwe Hoofdstraat. Ja, ruimte voor laden en lossen, de hulpdiensten en diegenen die in dit deel van de Hoofdstraat wonen. Maar, verder niet. De huidige tijdelijke afsluiting laat zien hoe gezellig het centrum kan worden. Laten we goed luisteren naar de mening van de direct betrokkenen, maar ook en misschien wel vooral naar alle Bestenaren die het centrum met steeds meer plezier bezoeken, juist omdat er geen verkeer meer door de Hoofdstraat raast. Ook op dit punt standvastigheid van de PvdA. Kan de wethouder aangeven wat de planning is om uitvoering te geven aan de meest recente Hoofdstraat-motie?

En dan had ik graag nog wat over Eindhoven Airport willen zeggen voorzitter. Geen Vluchten Na Elven, BOW, Joost Meijs, Hans Alders, Wilma Mansveld, Marc van Schuppen en over economische groei maar met nadrukkelijk aandacht voor omwonenden en onze groengebieden. Dat is helemaal niet meer nodig voorzitter. Ik las in het ED dat Eindhoven Airport dichtgaat. Echt waar. Dicht! Pas drie alinea’s later begreep ik dat dit tijdelijk was om een nieuwe start- en landingsbaan te realiseren en Alders niet toch plotseling naar de omwonenden had geluisterd. Hier ligt echter een kans! Een uitgelezen kans om gedurende tenminste die periode een intercitystation te realiseren. Vliegensvlug met de intercity van en naar Best. Mochten de werkzaamheden in Eindhoven uitlopen, dan behouden wij natuurlijk het intercitystation. Voor wat hoort wat. Wellicht dat de wethouder met deze onorthodoxe strategie nog een keer met de NS, ProRail en Eindhoven Airport kan gaan praten.
Voorzitter, ik ga afronden en kom terug bij het begin van mijn betoog. Als de begroting alleen om geld zou gaan, dan zijn we pas arm. Maar als we ons bekommeren om bestaande en nieuwe sociale structuren, de menselijke maat achter de cijfers en rekening houden met diegene die onze hulp op welke manier dan ook nodig hebben, dan zijn we pas rijk. Heel erg rijk!
Dank voor uw aandacht.
PvdA-Best