19 juli 2015

PvdA Best wil meer inzicht in aantallen werkelozen en uitkeringsgerechtigden in Best

Best, 14 juli 2015 (persbericht)

De PvdA Best heeft het college schriftelijk gevraagd om meer inzicht te verschaffen in de feitelijke aantallen mensen in Best die een uitkering krijgen. Volgens fractievoorzitter Rimbaud Lapperre is een betrouwbaar overzicht van de huidige stand van zaken en het trendverloop in de periode 2010-2015 nodig zodat de gemeenteraad mogelijk, als daartoe aanleiding bestaat, bij kan sturen of met initiatieven kan komen. Lapperre: “Het bleek in de voorbereiding op de discussie over de Kaderbrief 2016 voor ons lastig om hier een duidelijk en eenduidig beeld in te krijgen. Ook de gemeente was niet in staat om ons een eenduidig beeld te verschaffen.
Om een compleet beeld te krijgen heeft de PvdA Best een aantal vragen aan het college voorgelegd. Zo wil de partij graag inzicht in het aantal uitkeringen, ook gesplitst naar kenmerken als man/vrouw, instroom/uitstroom, leeftijd en opleidingsniveau. Ook mensen ‘met een afstand tot de arbeidsmarkt’ moeten goed gevolgd kunnen worden. Lapperre wil dan ook graag weten hoe de instroom en uitstroom zich tot elkaar verhouden en welke actieve rol de gemeente Best vervult bij het helpen aan (tijdelijk) werk. Onduidelijk is het aantal werklozen in Best als geheel. Maar voor de leeftijdscategorie 15-65 jaar moet het toch voor de gemeente helder zijn. Raadslid Rob Vader, eveneens PvdA Best, “wil ook graag weten hoe de gemeentelijke cijfers zich (voor zo ver bekend) verhouden tot de gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)? Hebben we overal hetzelfde beeld?”
Ook de groep zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers) dienen in het beeld van de gemeente te blijven, ook al erkent de PvdA Best dat dit moeilijk is. Lapperre wil graag weten welke bijzonderheden opvallen als we de trend over de afgelopen jaren voor deze doelgroep bezien.
“Uiteraard hebben we te maken met een crisis die langzaam achter ons wordt gelaten,” aldus Lapperre. “Belangrijk voor het functioneren van de gemeente is dan ook te weten hoe de situatie in Best zich verhoudt tot vergelijkbare (buur)gemeenten? Welke voor de gemeente Best relevante conclusies zijn hieraan te verbinden?”
Beide raadsleden roepen tenslotte ook op tot meer en extra maatregelen, voor zover in het vermogen van de gemeente, om het aantal werklozen en het aantal mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt terug te dringen. Welke planning en welke doelen worden hierbij door de gemeente gehanteerd?
======